Barnehagen, et trygt sted å være

Barnehagen, et trygt sted å være

Hver morgen leveres 108 barn i Lysaker Idrettsbarnehage før travle foreldre haster videre til sitt. Barna varierer i alder, kjønn, etnisitet og kultur, men felles for dem alle er at de skal tilbringe nesten hele dagen i barnehagen, ikke bare den dagen, men resten av våren.

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap (Barnehageloven).

I tråd med Bærum Kommunes satsningsområde 2016 mot mobbing, har Lysaker Idrettsbarnehage som mål at barna skal utvikle sosial kompetanse og ha et fokus på vennskap. Språket er et redskap til å skape gode relasjoner og knytte vennskap, til å gi uttrykk for egne tanker, behov og følelser. I Lysaker Idrettsbarnehage har vi derfor også et sterkt fokus på barnas språk og språkutvikling.

De voksne skal ha fokus på det enkelte barns evne til å skape gode relasjoner med andre barn og på barnehagens psykososiale miljø.
I barnehagen er vi opptatt av at barna skal samhandle positivt med hverandre. Vi ønsker å skape et varmt og inkluderende miljø der positive sosiale relasjoner og vennskap oppstår. Det er viktig for oss at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn, føler seg verdsatt og betydningsfulle. Derfor er det viktig at vi legger til rette for at alle barn får mulighet til å delta aktivt i et inkluderende fellesskap.
Den voksnes bevissthet om egen rolle er avgjørende for hvordan vi klarer å nå være mål.
Den voksne lytter og støtter hvert enkelt barn og tilrettelegger for å skape gode relasjoner voksen - barn og barn - barn. Vi arbeider med dette gjennom daglige rutiner på avdeling, turer, aktiviteter i hallen, samlingsstund og felles arrangementer, som årstidsbursdag og aktivitetsdager.

Gjennom slike aktiviteter bidrar vi til å fremme barns trivsel, mestringsglede og følelse av egenverd.
Ved å ha fokus på å skape et miljø der hvert enkelt barn blir sett og respektert for den det er og får mulighet til å utvikle seg optimalt ut fra egne forutsetninger, håper vi å gi foreldre en opplevelse av at barna har en meningsfull, trygg og god hverdag sammen med kompetente, trygge og tilstedeværende voksenpersoner.


Velkommen til en spennende vår 2016!